Allika Audiitor

Audiitori teenused

Audiitori valikul on tähtsamateks kriteeriumideks audiitori usaldusväärsus, kogemused, kättesaadavus ja kvalifikatsioon.

 

Raamatupidamise aastaaruande audit.

Audiitorkontroll on iga ettevõtte tegutsemise lahutamatu osa, mis on väärtuslik ettevõtte juhtimiseks ning oluline  klientide ja partnerite usalduse võitmiseks.
Audiitor hindab sõltumatu spetsialistina, kas ettevõtte juhtkonna poolt koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte majandustegevust õigesti ja õiglaselt. Auditi tulemus kinnitab raamatupidamisaruande õigsust ja seda kasutab eelkõige ettevõtteväline tarbija. Samuti on auditi tulemus ettevõtte juhtkonnale lisaväärtus -  auditi käigus antav tagasiside, mis sisaldab nii tähelepanu juhtimist kontrolli käigus avastatud puudustele kui soovitusi nende kõrvaldamiseks ja edaspidiseks vältimiseks.
Olulised tähelepanekud esitame kirjalikult. auditi

 


Toimingud kokkuleppel


Ettevõtte juhtkonnal või omanikul võib tekkida vajadus kas kogu ettevõtte aruandluse või mingi osa kontrolliks.
Audiitoriga on võimalik tööde täpne ulatus kokku leppida, tellimata selleks täielikku raamatupidamise aastaaruande kontrolli.
Audiitor esitab kokkuleppeliste toimingute läbiviimise tulemusena aruande tähelepanekute kohta.

Mitmesugused muud (eelkõige Äriseadustikuga sätestatud) audiitori kutsetegevusega seotud teenused, nagu n.:
    * mitterahaliste sissemaksete hindamise kontroll,
    * finantsinformatsiooni ülevaated,
    * arvamus likvideeritava äriühingu lõppbilansi ja vara jaotusplaani kohta,
    * jne.

 


Audiitorteenuse hind

Kuna kõik firmad on erinevad, siis on tegemist personaalse lähenemisega ja hind kujuneb kokkuleppel.

<<  - -  >>
 

print